2014/Oct/31

 
 
 
ในโลกเงียบงัน...
 
 
มีเพียงความนึกคิดไร้สุ้มเสียง

 
 
 
เราเข้าใจกัน...
 
 
เพียงเพราะสบตา
 
 
 
 


 
 
 
และไม่เข้าใจกัน...
 
เพราะเพียงสบตา...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday 31 October 2014
Water color on sketch book