2014/Apr/20จดหมายฉบับนั้น...
 
ถูกปิดผนึกโดยไม่ได้ติดแสตมป์
 
แน่นอนว่ามันไม่เคยถูกหย่อนลงตู้ไปรษณีย์ตู้ไหน
 
และไม่เคยผ่านมือบุรุษไปรษณีย์คนใด
 
จดหมายฉบับนั้น...
 
ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อ
 
ที่อกข้างซ้ายของฉันตลอดมา
 
 
 
วันคืนค่อย ๆ พ้นผ่าน
 
ฤดูหนาวเวียนมาบรรจบอีกหลายคราว
 
จดหมายฉบับบางในกระเป๋าเสื้อที่อกข้างซ้ายของฉัน
 
ยังคงให้ความอบอุ่นอยู่เสมอ...
 
 
 


 
 
วันนี้...
 
จดหมายฉบับนั้นถูกหยิบยื่นให้เธอด้วยมือของฉัน
 

 
มันเดินทางผ่านวันเวลาที่ยาวนาน
 
นานพอที่จะทำให้เธอรู้ว่า
 
ฉันบอกเล่าถึงความสุขของเธอในวันนี้เช่นไร
 
และนานพอที่จะทำให้เธอรู้ว่า...
 
กาลเวลาไม่เคยแปลงเปลี่ยนฉันไปจากเดิม

 
 
เธออ่านและตอบกลับมาให้ฉัน
 
จดหมายตอบจากเธอไม่ได้ถูกเขียนด้วยลายมือ
 
และไม่ได้ถูกพิมพ์ผ่านเครื่องกลใด


 
เธอเพียงตอบฉันด้วยรอยยิ้ม...
 
รอยยิ้ม ณ ปัจจุบันของเธอ
 
 
 

 
 
 
เราร่วมกันเขียนจดหมายอีกหนึ่งฉบับ
 
บอกเล่าเรื่องราวของเราในวันนี้
 
เพื่อส่งถึงเราในอนาคต...
 
อนาคตที่เราอาจหลงลืม...
 
ความสุข...และรอยยิ้ม ณ ขณะนี้
 
 
 
จดหมายฉบับนั้น...
 
ถูกปิดผนึกโดยไม่ได้ติดแสตมป์
 
แน่นอนว่ามันไม่เคยถูกหย่อนลงตู้ไปรษณีย์ตู้ไหน
 
และไม่เคยผ่านมือบุรุษไปรษณีย์คนใด
 
 
 
วันหนึ่งวันใด...
 
เมื่อจดหมายถูกเปิดอ่าน...
 
เราจะระลึกถึงความสุขของเราในวันนี้
 
และยิ้มตอบกลับซึ่งกันและกัน...
 
เหมือนเคย...
 

 
จดหมายฉบับนั้น...
 
กำลังเดินทางผ่านคืนและวัน...
 
อย่างช้า ๆ ...

 
 

 
 
 
...และมันจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อที่อกข้างซ้ายของเราเสมอ...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
อาทิตย์ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
สีน้ำบนกระดาษ ๓๐๐ แกรม
ขนาด ๓๑x๔๑ ซม.